Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

SouhlasímVíce informací
Úvod> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.easymodels.cz nabízející k prodeji RC Modely, náhradní díly a příslušenství. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, Kamil Zeman, Nám.ČSA 25, Jaroměř, 55101, IČ: 00945927, DIČ: CZ8704223561 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Odesláním objednávky souhlasíte s těmito obchodními podmínkami bez výhrady a potvrzujete, že jste se seznámili se všemi částmi obchodních podmínek.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Objednávka a ceny zboží

Ceny u zboží na webových stránkách www.easymodels.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny. Internetový obchod www.easymodels.cz si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

Cena zboží na základě již uzavřené kupní smlouvy však nemůže být jednostranně změněna.

V případě, že nastane situace, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, může prodávající odstoupit od smlouvy. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Hlavní způsob objednání je v internetovém obchodě - naplnění virtuálního nákupního košíku a odeslání objednávky, objednávat lze také telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně. Při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího.

Termín a způsob dodání zboží

Běžná doba pro dodání je 1 - 10 dní. Případná delší doba bude předem dohodnuta. Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje – předá dopravci hned následující pracovní den po obdržení objednávky.

V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do třiceti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. Nepředá-li prodávající zboží do 30 pracovních dnů, má kupující také právo od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující, který je spotřebitelem, není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem. Avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může odmítnout převzít zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou.

V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít!

Poštovné a jeho hrazení

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny:

Ceny platné pro zboží zasílané po České republice:

Česká pošta

- při platbě předem* na náš účet 90 Kč

- při platbě na dobírku činí poštovné 129 Kč

DPD

- při platbě předem* na náš účet 80 Kč

- při platbě na dobírku činí poštovné 119 Kč

* při platbě předem na náš účet vždy vyčkejte na potvrzení objednávky

Ceny platné pro zboží zasílané na Slovensko:

- náhradní díly - při platbě předemna účet činí poštovné 119 Kč

- modely - při platbě předem na náš účet činí poštovné 299 Kč*

* při platbě předem vždy vyčkejte na potvrzení objednávky

Hrazení poštovného při nevyzvednutí zboží, výměně zboží a reklamaci.

Hrazení poštovného při nevyzvednutí zboží

Při nevyzvednutí balíku má právo prodejce na úhradu nákladů spojených s odesláním Vámi objednaného zboží. Těmito náklady se rozumí poštovné a balné.

Hrazení poštovného při výměně zboží a vrácení zboží

Při výměně zboží z důvodů ležících na straně zákazníka, např. špatně zvolená velikost/ hradí poštovné zákazník. Do odesílané zásilky s vyměněným zbožím bude přiložena faktura na částku rovnající se výši poštovného (cena doběrečného). Zásilka bude zákazníkovi zaslána na účet.

Hrazení poštovného při reklamaci a oprávněné výměně zboží

Při reklamaci a oprávněné výměně zboží (výměna kus za kus /např. při poškození zboží/ do 14dní od doručení zásilky) platí náklady na odeslání zásilky zpět k prodejci prodejce a to pouze do výše částky, kterou za odeslání zásilky zaplatil prodejce.

ZÁRUKA A REKLAMACE

1. Práva a povinnosti prodávajícího

Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému, kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícím. V případě nemožnosti splnění již potvrzené objednávky ze strany prodávajícího (např. zboží se již nedodává, nevyrábí atd.), je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon a bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátit veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky.

2. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou včetně DPH. Kupující má na základě ustanovení § 53/7 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Dále v odstavci níže uvedeném jako Odstoupení od smlouvy.

3. Reklamační řád

Před použitím RC modelu si prosím pečlivě přečtěte návod. Návod je nedílnou součástí výrobku a obsahuje důležité informace k provozování. Pokud RC model prodáváte nebo darujete jiné osobě, nezapomeňte ji předat tento návod. Tento RC model splňuje všechny parametry k prodeji na českém trhu.

Zásady bezpečného provozu:

RC model provozujte v místech kde neohrožujete osoby a majetek. Dbejte na bezpečnost svojí a ostatních ve vašem okolí. Při dobíjení dbejte opatrnosti nikdy nezaměňujte baterie. Nedobíjejte RC model jinak než jak je uvedeno v návodu. Během dobíjení RC model kontrolujte zda probíhá nabíjení dle návodu. Nedoporučujeme dobíjecí tužkové baterie, mají menší Voltám. Nevystavovat extrémním podmínkám (např.zima pod 10 stupňů a vedro nad 35 stupňů). Na RC model se vztahuje 2 roky záruka. Životnost baterie vestavěné v modelu je 6 měsíců od data prodeje modelu. Záruka se nevztahuje na jakékoliv mechanické poškození. Do reklamačního řízení přijímáme pouze kompletní a čisté modely včetně kompletního balení !!!

Reklamace zboží:

Záruka se vztahuje na bezvadnou funkci výrobku při správném používání a na vady vzniklé prokazatelnou vinou výrobce. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí výrobku, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Ze záruky jsou vyňaté díly podléhající přirozenému opotřebení a závady vzniklé dopravou, nevhodným skladováním či nešetrným zacházením. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Při uplatňování nároků je nutné předložit doklad o zakoupení výrobku u naší firmy a případně též vyplněný záruční list, je-li jím model vybaven. Prodávající je svého závazku záruční opravy zproštěn, neuplatní-li kupující případné vady bez zbytečného odkladu po době, kdy mohl při vynaložení odborné péče tyto vady zjistit. Veškeré zboží je před prodejem zákazníkovi zkontrolováno a vyzkoušeno. Zboží si překontrolujte při jeho převzetí. Pokud je zboží poškozené, tak jej nepřebírejte. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Důležitá informace:

RC soupravy pro dálkové ovládání modelů

S platností od 8.dubna 2001 vstoupily v platnost směrnice R&TTE direktivy(1999/5/EC). Upravující prodej RC zařízení v Evropské unii. Schválené výrobky nesou evropský schvalovací symbol. Symbol(!) udává,že používání zařízení podléhá zvláštním národním předpisům upravující povolené provozní frekvence a registraci zařízení k provozu. Prosíme, nezapomeňte se seznámit s předpisy platnými pro provoz a registraci ve vaši zemi, resp. Zemi, kde hodláte zařízení používat. RC soupravy pro ovládání modelů spadají od 1.května 2001 do režimu posuzování shody podle nařízení vlády č.426/2000 Sb. Výrobek je opatřen evropským schvalovacím symbolem CЄ (!) Při uvedení do provozu není na území České republiky vyžadována žádná další registrace, nebo schválení jednotlivé RC soupravy. RC soupravy pracující v pásmu 27 MHz lze provozovat ve všech členských zemích Evropské unie. Elektronická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutné je odevzdat ve specializovaném zařízení pro sběr a recyklaci. V zemích EU (evropské unie) nesmí být elektrická zařízení vyhazována do běžného domácího odpadu (WEEE-Waste of Electrical and Electronic Equipment-Likvidace elektrických a elektronických zařízení, směrnice 2002/96/EG). Nežádoucí zařízení můžete dopravit do nejbližšího zařízení pro sběr, nebo recyklačního střediska. Zařízení poté budou likvidována, nebo recyklována bezpečným způsobem zdarma. Odevzdáním nežádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávána věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby a nepřesností v popisu výrobku a jeho zobrazení na stránkách www.easymodels.cz. Tímto se nijak nezbavujeme povinnosti pravdivě informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků.

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem jako spotřebitel (nepodnikatel). Při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte nejlépe písemně nebo e-mailem, uveďte číslo faktury od dodaného zboží, datum nákupu zboží nebo použijte formulář pro výměnu zboží.

Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu a to za následujících podmínek:

1. zboží musí být ve vhodném, respektive v původním (pokud to jeho charakter nevylučuje) nepoškozeném obalu (za poškození se nepovažuje jeho znehodnocení způsobené běžným vybalením). Vhodným obalem se rozumí např. pevná krabice.

2. zboží nesmí být nikterak užíváno. Spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet s tím, že by měl dodržet základní hygienické předpoklady takového vyzkoušení. Nedodrží-li stanovené hygienické podmínky, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit. Prodávající nejlépe formou zřetelného informačního textu na obalu zakoupeného zboží nebo průvodních dokladech informuje o této povinnosti.

3. zboží nesmí být nijak poškozené - zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji převzal, tak musí být zaslána i zpět vč. příslušenství, návodu atd. Kupující je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe dokladem o koupi zboží.

Doporučujeme zboží zasílat doporučeně prostřednictvím České pošty a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám.

Zboží je možno doručit také osobně, a to na výše uvedenou adresu, za podmínky předem domluvené schůzky, a to telefonicky či emailem.

Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato.

Při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám zdarma zašleme peníze za zboží zpět převodem na Váš bankovní účet.

Prodávající je oprávněn dle § 53 občanského zákoníku odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, náklady na poštovné.

Splatnost vrácené částky je 30 dnů od doručení projevu vůle od smlouvy odstoupit. Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady.

Náklady na dopravu jsou řešeny v odstavci POŠTOVNÉ A JEHO HRAZENÍ

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kontaktní formulář

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Kontaktujte nás

STUDENTKarta ONE TEAM